TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Thạc sĩ 2 năm 2 Thạc sĩ 1.5 năm 3 Thạc sĩ 1.5 năm 4 Thạc sĩ 1.5 năm 5 Thạc sĩ 1.5 năm 6 Thạc sĩ 1.5 năm 7 Thạc sĩ 2 năm Bậc đại học, hệ chính quy tập trung 1 Cử nhân 4 năm 2 Cử nhân 4 năm 3 Cử nhân 4 năm 4 Cử nhân 4 năm 5 Cử nhân 4 năm 6 Cử nhân 4 năm 7 Cử nhân 4 năm 8 Cử nhân 4 năm 9 Cử nhân 4 năm 10 Cử nhân 4 năm 11 Cử nhân 4 năm 12 Cử nhân 4 năm 13 Cử nhân 4 năm 14 Cử nhân 4 năm 15    Cử nhân 4 năm 16 Quản trị 
Cử nhân 4 năm
17 Kỹ sư 4 năm 18

 (133 TC)

 (150 TC)

Cử nhân

Kỹ sư

4 năm 19

 (124 TC)

 (150 TC)

Cử nhân

Kỹ sư

4 năm 20 Kỹ sư 4.5 năm 21 Kỹ sư 4 năm 22
Kỹ sư 4 năm 23 Kiến trúc sư 5 năm 24 Cử nhân 4 năm 25 Cử nhân 4 năm 26 Cử nhân 4 năm 27 Cử nhân 4 năm 28 Cử nhân 4 năm 29 Cử nhân 4 năm 30 Cử nhân 4 năm 31 Dược sĩ 5 năm 32 Cử nhân 4 năm 33 Cử nhân 3.5 năm 34

 (126 TC)

 (150 TC)

Cử nhân

Kỹ sư

4 năm 35

C (120 TC)

Công nghệ Sinh học (150 TC)

Cử nhân

Kỹ sư

4 năm 36 Kỹ sư 4 năm 37 Cử nhân 4 năm 38 Cử nhân 4 năm 39  Kỹ sư 4 năm 40 Cử nhân 4 năm 41 Cử nhân 4 năm 42 Kỹ sư 4 năm 43 Cử nhân 4 năm 44 Cử nhân 4 năm 45 Cử nhân 4 năm 46 Cử nhân 4 năm 47 Bác sĩ 6 năm 48 Cử nhân 4 năm 49 Cử nhân 4 năm 50 Cử nhân 4 năm


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

Trường Đại học Văn Lang

vn flag