TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

 (2005) 2 Luật Giáo dục Đại học (2012) 3 Luật Viên chức (2010) 4 Luật Công đoàn (2012) 5 Luật Thanh niên (2005) 6 Luật Giao thông (1992) 7 Luật Bảo hiểm Xã hội (1992) 8 Luật Hôn nhân - Gia đình (1992) 9 Luật Thuế thu nhập cá nhân (2012) 10 Luật Phòng chống ma túy (2008)  11 Luật Phòng chống tham nhũng (2005) 12 Luật Sở hữu trí tuệ (2009) 13 Luật Biên giới Quốc gia (2001) 14 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (2015) 15 Luật Xuất bản (2001) 16 Luật Bảo hiểm y tế (2008) 17 Luật Thi đua khen thưởng (2001) 18 Luật Phòng cháy chữa cháy (1992) 19 Luật Khoa học công nghệ (1992)  20 Luật Tín ngưỡng tôn giáo (2016)  21 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (2017)  22 Luật Quản lý ngoại thương (2017) 23 Luật Đường sắt (2017) 24 Luật Chuyển giao công nghệ (2017) 25 Luật Thủy lợi (2017) 26 Luật Du lịch (2017) 27 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (2017) 28 Luật Trợ giúp pháp lý (2017) 29 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (2017) 30 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (2017) 31 Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật các tổ chức tín dụng (2017) 32 Luật Tiếp cận thông tin (2017) 33 Luật Cảnh vệ (2017) 34 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (2017) 35 Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCNVN ở nước ngoài. (2017) 36 Luật Quản lý nợ công (2017) 37 Luật Thi hành tạm giữ tạm giam (2017) 38 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (2017)

 

 


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

Trường Đại học Văn Lang

vn flag